SALT & PEPPER MILL

SALT & PEPPER MILL

ACRYLIC

No.     DESCRIPTION              DIMENSIONS               CASE QTY

6690  SALT & PEPPER MILL   1-3/4" X 10-3/4" X 6"          72

 

WALNUT (WOODEN) 18-0 STAINLESS STEEL GRINDER

No.     DESCRIPTION                                      DIMENSIONS               CASE QTY

6656  SALT SHAKER & PEPPER MILL SET          6" H                              36

 

PEPPER MILLS

WALNUT (WOODEN) 18-0 STAINLESS STEEL GRINDER

No.     DIMENSIONS   CASE QTY

6660        10" H                24

6662        12" H                24

6665        15" H                12

6668        18" H                12